ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก) ดาวน์โหลดเอกสาร
316
24 ก.ค. 2561
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) จำนวน 1,880 หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
312
24 ก.ค. 2561
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
321
17 ก.ค. 2561
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
17 ก.ค. 2561
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพและแกนนำสุขภาพ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
17 ก.ค. 2561
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
17 ก.ค. 2561
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกข้างบ้านนายเตี้ยม-บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 ตำบบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
318
17 ก.ค. 2561
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการขุดดินทำถนนใหม่สายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง-บ้านนางเคลื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
316
17 ก.ค. 2561
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 32 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
316
17 ก.ค. 2561
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพและแกนนำสุขภาพ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 32 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
315
17 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105