ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำดบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
24 เม.ย. 2561
732 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
10 เม.ย. 2561
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายอำพล วรรณทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
358
10 เม.ย. 2561
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง-เขตหมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 5) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
361
05 เม.ย. 2561
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฉากหลังพร้อมตกแต่งด้วยผ้าและดอกไม้พลาสติกและทำฐานวางดอกไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
05 เม.ย. 2561
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 7 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
357
04 เม.ย. 2561
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
04 เม.ย. 2561
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
357
04 เม.ย. 2561
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ดาวน์โหลดเอกสาร
358
04 เม.ย. 2561
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สด จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
04 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108