ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนว ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 พ.ค. 2562
102 เรืองกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผ๔้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 พ.ค. 2562
103 ประกาศเรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพง - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 พ.ค. 2562
104 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji xerox รหัส 416 59 0054 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 พ.ค. 2562
105 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการค่ายครอบครัวสานใจ ห่างไกลยาเสพติดและปลอดอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 พ.ค. 2562
106 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 พ.ค. 2562
107 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 พ.ค. 2562
108 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 พ.ค. 2562
109 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 700 ชุด เพื่อใช้ในโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระระปร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 พ.ค. 2562
110 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษษยน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71