ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศเรื่อง การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน (บกเบิก) สายนานายสมชาย รัตนถาวร - นานายไสว รัตนถาวร หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
347
06 มิ.ย. 2562
442 ประกาศเรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
352
04 มิ.ย. 2562
443 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
339
04 มิ.ย. 2562
444 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน (บุกเบิก) สายนานายสมชาย รัตนถาวร - นานายไสว รัตนถาวร หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
350
29 พ.ค. 2562
445 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราตารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้างนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั ดาวน์โหลดเอกสาร
344
28 พ.ค. 2562
446 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนว ดาวน์โหลดเอกสาร
348
27 พ.ค. 2562
447 เรืองกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผ๔้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
22 พ.ค. 2562
448 ประกาศเรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพง - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
343
22 พ.ค. 2562
449 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji xerox รหัส 416 59 0054 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
22 พ.ค. 2562
450 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการค่ายครอบครัวสานใจ ห่างไกลยาเสพติดและปลอดอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
21 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105