ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
22 ต.ค. 2563
72 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
22 ต.ค. 2563
73 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
22 ต.ค. 2563
74 รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
21 ต.ค. 2563
75 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
09 ต.ค. 2563
76 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
06 ต.ค. 2563
77 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
30 ก.ย. 2563
78 รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 ก.ย. 2563
79 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
21 ก.ย. 2563
80 ประกาศ..รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
330
17 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28