ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
10 มี.ค. 2560
172 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
426
08 มี.ค. 2560
173 การแสดงเจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
383
08 มี.ค. 2560
174 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากปฏิบัติงานบริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในช่วงเวลา 08.00 – 08.30 น. และตอนพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
29 ธ.ค. 2559
175 ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ให้นายจรัญ บุญล้อม ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
29 ธ.ค. 2559
176 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
14 ธ.ค. 2559
177 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
14 ธ.ค. 2559
178 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
14 ธ.ค. 2559
179 ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
21 ต.ค. 2559
180 แผนผังการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
21 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28