ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
01 พ.ย. 2554
162 ประกาศการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
444
20 ต.ค. 2554
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
18 ต.ค. 2554
164 ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
01 ก.พ. 2554
165 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
20 ม.ค. 2554
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
440
26 ต.ค. 2553
167 การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
22 ต.ค. 2553
168 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
377
15 ก.ค. 2553
169 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
350
16 ธ.ค. 2552
170 ประกาศเรื่อง การใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
26 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18