ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3RS ดาวน์โหลดเอกสาร
351
13 มิ.ย. 2561
142 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
361
12 มิ.ย. 2561
143 ประกาศรายชื่อตัวแทนประชาคมประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
15 พ.ค. 2561
144 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
354
02 พ.ค. 2561
145 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
340
09 เม.ย. 2561
146 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
590
19 ม.ค. 2561
147 เชิญชวนชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
19 ธ.ค. 2560
148 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
12 ธ.ค. 2560
149 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
344
23 พ.ย. 2560
150 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
356
08 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28