ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
24 ต.ค. 2557
222 ประชาสัมพันธ์ลูกหนี้คงค้าง ปีพ.ศ.2541 - 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
02 ต.ค. 2557
223 ประกาศแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
04 ก.ย. 2557
224 แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
04 ก.ย. 2557
225 ประกาศใช้แผนชุมชน พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
19 มิ.ย. 2557
226 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
19 มิ.ย. 2557
227 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ดาวน์โหลดเอกสาร
498
13 มิ.ย. 2557
228 ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีประชาคม ประจำปี พ.ศ. 2557
513
25 ก.พ. 2557
229 แจ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
573
17 ธ.ค. 2556
230 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์กา ดาวน์โหลดเอกสาร
523
03 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28