ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
287
03 พ.ค. 2564
42 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
274
28 เม.ย. 2564
43 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
28 เม.ย. 2564
44 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2" ดาวน์โหลดเอกสาร
286
27 เม.ย. 2564
45 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
26 เม.ย. 2564
46 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
23 เม.ย. 2564
47 แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
20 เม.ย. 2564
48 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
19 เม.ย. 2564
49 รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดาวน์โหลดเอกสาร
257
19 เม.ย. 2564
50 รายงานสรุปจำนวนประชาชนที่ขอรับบริการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
08 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28