ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย
4
27 ส.ค. 2564
62 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 ส.ค. 2564
63 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 ส.ค. 2564
64 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ส.ค. 2564
65 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 ก.ค. 2564
66 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
365
09 มิ.ย. 2564
67 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์(e-learning) ดาวน์โหลดเอกสาร
310
08 มิ.ย. 2564
68 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก. ศบค.) เมื่อวันที่ 19,20 และ 22 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
31 พ.ค. 2564
69 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
31 พ.ค. 2564
70 ประชาสัมพันธ์แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
341
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32