ข่าว : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
     
โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
     
สามารถดูรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณได้ที่ www.saimak.go.th
     
หัวข้อ "ข้อบัญญัติงบประมาณ"ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประกาศเมื่อ :