ข่าว : ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

รายละเอียด  : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง คุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลไสหมาก มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ (สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัคร) เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน เวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-386218ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประกาศเมื่อ :