ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนท่องเที่ยว 2560-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
12 ก.ย. 2561
2 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจาปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 เม.ย. 2561
3 ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนกุลจิรา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 ม.ค. 2561
4 แปลงส่งเสริมเกษตร ทฤษฏีใหม่ บ้านนายไสว รัตนถาวร หมู่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ม.ค. 2561
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไสหมากเรื่อง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 10 สาขา ประจาปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 มี.ค. 2560
6 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 พ.ย. 2559
7 วัดเภาเคือง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 ธ.ค. 2558
8 วัดสระเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 ธ.ค. 2558
9 วัดทาบทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 ธ.ค. 2558
10 ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า :